Algemene voorwaarden SportBikkels

Artikel 1: Aanmelding

a. De aanmelding voor lidmaatschap bij SportBikkels vindt plaats door: Het inschrijfformulier op de website www.sportbikkels.nl (via de website van 'Pay n Plan) in te vullen en hiermee de algemene voorwaarden te accepteren. 

b. Het lidmaatschap vangt aan op het moment dat SportBikkels de betaling hiervan ontvangen heeft.

c. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt kan de deelnemer op een wachtlijst geplaatst worden. De  deelnemer krijgt bericht van Sport Bikkels zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.

Artikel 2: Indeling en gebruik

a. SportBikkels behoudt zich het recht voor om de indeling van trainingstijden voor wat betreft plaats, tijd, programma’s, e.d. te wijzigen. 

b. Bij ernstige weersomstandigheden zoals hevige regen- of sneeuwval, storm of bliksemgevaar kan het mogelijk zijn dat de les wordt geännuleerd.
c. SportBikkels behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende belangstelling een training te annuleren.

d. SportBikkels behoudt zich het recht voor om hen inziens ongeschikte deelnemers uit te sluiten van het volgen van een training, danwel tijdens de training te verzoeken de training te verlaten.

e. Indien een training binnen 4 uur voor de start wordt geännuleerd door de deelnemer dan zal deze de betreffende genomen strip niet kunnen terugvorderen c.q. zal de trainer de strip niet teruggeven aan de deelnemer.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betaling

a. Een lidmaatschap bij SportBikkels kan op elk gewenst moment ingaan en en bestaat uit een strippenkaart welke recht geeft op trainen gedurende de eerste ...maanden na uw betalingsdatum (zie website). Verlenging geldigheid uitsluitend op verzoek deelnemer door overmachtsituaties zoals langdurige blessure. Ook is er een maandabonnement met minimale duur van 3 maanden vermeerderd met 1 maand opzegtermijn ( in de praktijk zal dit ca. 2 weken bedragen).

b. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd
c. SportBikkels behoud zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Deelnemers worden minimaal 30 dagen voor een prijswijziging hiervan in kennis gesteld.
d. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd.
e. Op strippenkaarten zijn geen terugbetalingen mogelijk
f. Strippenkaarten en strippen zijn niet overdraagbaar

Artikel 4: Beëindigen lidmaatschap

Beëindiging van een lidmaatschap: bij het niet opnieuw nemen van een nieuwe strippenkaart, het bereiken van de geldigheidsduur van de strippenkaart of het het eindigen van de abonnementsperiode. 

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van de training van SportBikkels is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

b. SportBikkels aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade danwel gezondheidsschade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer tijdens of ten gevolge van een training.

c. De deelnemer zal SportBikkels vrijwaren voor uitspraken van derden ten deze.

d. Sport Bikkels aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

Artikel 6: Algemene voorwaarden

a. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de ‘algemene voorwaarden’ en hiernaar te handelen.

b. De ‘algemene voorwaarden’ van Sport Bikkels staan op de website

Artikel 7: Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met SportBikkels aangegaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen deelnemer en Sport Bikkels zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar SportBikkels is gevestigd.

Artikel 8: Tot slot

a. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de inschrijf- en betalingsvoorwaarden en het bepaalde in deze algemene voorwaarden van Sport Bikkels te accepteren.

b. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Sport Bikkels en de deelnemer.